Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

Regulamin odwiedzających serwis Getso.pl

Niniejszy regulamin, sporządzony przez MXnet Sławomir Olszyński, z siedzibą w Opolu przy ul. Prószkowskiej 11/24 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 39139, o numerze REGON 160227076, NIP 754-278-03-28, w dalszej części regulaminu zwany Usługodawcą, obowiązuje od dnia 9 marca 2012 roku.

Poprzez fakt korzystania z serwisu Getso.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje, iż postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej w serwisie Getso, określają zakres i warunki korzystania z wyżej wymienionego serwisu.

Użytkownicy serwisu Getso.pl którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikami serwisu Getso.pl mogą być osoby indywidualne, prawne jak i te nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik nie może korzystać z serwisu Getso.pl w sposób powodujący celowe przeciążenie łącza lub serwerów serwisu.
 2. Użytkownik nie ma prawa automatycznie pobierać, modyfikować, kopiować (w części lub w całości) treści umieszczonych na stronach serwisu Getso.pl nie uzyskując wcześniej jednoznacznej pisemnej zgody od Usługodawcy na takie działania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu osobom naruszającym niniejszy regulamin, bez ostrzeżenia oraz wcześniejszej zgody tychże osób. Użytkownikowi nie przysługuje możliwość odwołania oraz nie może wnosić on żadnych roszczeń z tego tytułu.

Odpowiedzialność Getso

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia części lub całości serwisu Getso.pl w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do serwisu wynikające z jakichkolwiek czynników niezależnych od niego, które mogą wpłynąć na działanie usług.
 3. Użytkownik potwierdza, iż korzysta z serwisu Getso.pl na własną odpowiedzialność.
 4. Prezentowane w serwisie Getso znaki firmowe, towarowe i znaki wodne na zdjęciach należy traktować jako wyłącznie informacyjne i stanowią one własność odpowiednich podmiotów zewnętrznych nie związanych z Usługodawcą.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu Getso.pl podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników serwisu Getso jest MXnet Sławomir Olszyński z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-710) przy ul. Prószkowskiej 11/24.
 3. W celu realizacji uprawnień Użytkowników wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca zapewnia wyżej wymienionym prawa wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji, uzupełnienia, usunięcia z zastrzeżeniem, iż są one niepotrzebne do realizacji procesu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w serwisie Getso.pl.